Tumblelog by Soup.io
  • hauptbahnhof
  • bollabolla
  • kwasmilosz
  • Finrod
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

5163 5067 500
Acient Temple of Asus
Reposted fromprivacea privacea viabina bina
Reposted fromscience science viaInte Inte
0195 b5e1 500
Reposted frombugie bugie viaInte Inte
8661 bfa2
Reposted fromMotW MotW viaMissDeWorde MissDeWorde
8377 7efb
Reposted frommhorrighan mhorrighan vianaich naich
Reposted frommomost momost
8383 c24e 500
Reposted fromzungud zungud
8407 beb6
Reposted fromzungud zungud
7953 5141
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazmora zmora
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viagdziejestola gdziejestola
8513 a8fc

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Czasami w głowie pojawiają się zdania, które przychodzą znikąd. Nie wykluwają się z jakiegoś ciągu myślowego. Po prostu są. Pionowe, podczas gdy reszta jest pozioma. Wbijają się w mózg jak noże w stół. Tną wszystkie inne myśli na małe kawałki.
— J. Żulczyk, Wzgórze Psów
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl